هشتگرد فاز 5

فاز پنج در یک نگاه

توجه مطالب ذکر شده در این صفحه تنها بر اساس اطلاعات حاصل از یادداشتهای افراد در این وبلاگ است و منبع معتبری برای تایید آنها وجود ندارد. اما حاصل آنچه که ما می دانیم است.

1. مساحت فاز پنج حدود ٤٨١ هکتار (حدود 43 درصد آن برای اسکان فرض شده )

2. تعداد اعضا بطور تقریبی 24,000

3. وضعیت واگذاری: هنوز زمینی به اعضا واگذار نشده

4. علت عدم واگذاری زمینها: نامعلوم (به دلیل عدم شفافیت در ساختار تعاونی)

5. اقدامات قانونی صورت گرفته: اعتراض به اداره تعاون (از سوی اعضا)؛ ارسال شکواییه به سایت ریاست جمهوری (از سوی اعضا)؛ شکایت به دادگاه (شعبه خ خارک - شماره 10 بازپرسی ) از هیئت مدیره قبلی (از سوی تعاونی و برخی از اعضا)

٦. افزایش تعداد شاکیان در دادسرای خارک و عمومی شدن پرونده

٧. در جریان قرار گرفتن دادستان تهران از وجود این پرونده

٨. گردهمایی اعضا در مقابل مجلس و مذاکره با نمایندگان

لینک صفحه